سیاسیقیام سرتاسری بهترین گزینە علیه دیكتاتوری آخوندی.قیام سرتاسری بهترین گزینە علیه دیكتاتوری آخوندی. کامیل نورانیفرد چهار دهە است كە رژیم منفور آ خوندی با اتکا به سرکوب و جنایت بر ایران حکومت  میکند،ودراین چندسال خسارت جبران ناپذیری را بر تمامی ساختار جامعه رسانده و همزمان با زیاده خواهی هایش در خارج ایران، آ شوب و تروریست پروری، را درمنطقه و جهان گسترش دادە است.جنایت ،غارت ،دزدی و سرکوب درداخل و یکه تازی و جنگ طلبیهای متداول درخارج،  مشروعیت نظام اخوندی را  سلب نموده، كە با گذشت زمان فشارهای خارجی و داخلی، عرصه را برسردمداران ایران تنگتر و سرنگون طلبی و خواست بر نابودی حکومت بیشتر نمایان میشود، سرنگونى نه تنها خواستی عمومی ست،بلکه امری ضروری برای کاهش زیان وخسارت در منطقه و جلو ...

ئایه‌ سزا نوێکانی ئه‌مریکا بۆ سه‌ر ئێران، ده‌بێته‌ هۆی ڕوخانی ڕێژیمی ئاخوندی؟

ئه‌نجام

بنر

مقالات مخلوط


شركت اعضای كمیته نروژ در یك تجمع در مقابل وزارت خارجه این كشور

اعضا كمیته نروژ سازمان خبات در آكسيونى در مقابل وزارت خارجه این كشور برای پشتیبانی از قیام مردم کوردستان و ایران شركت کردند.روز پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ در شهر اسلو پایتخت نروژ اعضا ى کمیته سازمان در آ ن کشور در آكسيونى در مقابل وزارت خارجه شركت کردند.این تجمع کە بنا بە درخواست جریانات کوردستانی در نروژ برگزار شد،  اعضاى کمیته نروژ سازمان خبات در این تجمع عمومى شرکت کردند، شركت كنندگان با دادن شعارهای گوناگون صدای قيام مردم ایران و کوردستان را به جامعه و حکومت آ ن کشور رساندند.اعضاى سازمان که در این تجمع شركت داشتند عبارت بودند از:کاک عبدالله قادری مسول کمیته، کاک عمر کریمی و کژال کاکەای و ...
فعالیت


شركت اعضای كمیته نروژ در یك تجمع در مقابل وزارت خارجه این كشور

اعضا كمیته نروژ سازمان خبات در آكسيونى در مقابل وزارت خارجه این كشور برای پشتیبانی از قیام مردم کوردستان و ایران شركت کردند.روز پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ در شهر اسلو پایتخت نروژ اعضا ى کمیته سازمان در آ ن کشور در آكسيونى در مقابل وزارت خارجه شركت کردند.این تجمع کە بنا بە درخواست جریانات کوردستانی در نروژ برگزار شد،  اعضاى کمیته نروژ سازمان خبات در این تجمع عمومى شرکت کردند، شركت كنندگان با دادن شعارهای گوناگون صدای قيام مردم ایران و کوردستان را به جامعه و حکومت آ ن کشور رساندند.اعضاى سازمان که در این تجمع شركت داشتند عبارت بودند از:کاک عبدالله قادری مسول کمیته، کاک عمر کریمی و کژال کاکەای و ...
ویدئو  

 Table 'xebatmedia.fa_serbe_videos' doesn't exist31