مردم میهن دوست كوردستان!پیشمرگهای انقلابی كوردستان و سازمان خەبات!پرچمداران كوردستانى عید ملی و میهنی نوروز!امسال در حالی عید نوروز و سال جدید را جشن میگیریم كە ایران و كوردستان و بخش كثیری از خاورمیانە با بحرانهای سیاسی پیچیدە و دشوارى مواجهه گردیدە است. ظهور نیروی تروریستی داعش و جنگ اعلان نشدە میان سنی و شیعە در عراق و دخالتهای مستقیم رژیم ایران در این جنگ و ورود نیروهای سپای پاسداران بە خاك عراق، سوریە، لوبنان و یمن
كە مسئولین رژیم این دخالتها را موفقیت در صدور به اصطلاح انقلاب خمینى بە كشورهای اسلامی قلمداد می نمایند و اعلام می دارند كە هدف خمینی كە همانا صدور انقلاب اسلامی بوده‌ تحقق یافتە كه‌ اجراى سیاست مداخله‌ گرانه‌ آخوندها تمامى منطقە را دچار مرحلەی بحرانی نمودە است . این شرایط سیاسی جدید بە گونەای است كە هدف تأسیس امپراطوری آخوندی از جانب رژیم آخوندی بە معظل و چالش و خطری بزرگ برای حكومتهای منطقه تبدیل گشتە است. از جانب دیگر رژیم آخوندی خفقان و سركوب را در برابر فرزندان كورد و ایرانی گشترش دادە و طی ماههای گذشتە شماری از جوانان آزادیخواە كورد را اعدام نمودە و چندین تن دیگر نیز در انتظار اجرای حكم اعدام بە سر می برند. شكنجە و سركوب همیهنان نیز بە شیوەای مستمر ادامە دارد. در كل باید گفت كه‌ شرایط این مدت و چند ماه‌ گذشته‌ بدترین شیوەهای سركوب و استثمار مردم بە تنگ آمدە ایران بودە كە شماری از نخبه‌هاى سیاسی بر این باورند كە گسترش ستم و وحشیگری حاكمیت آخوندها علیە مردم ایران از یك سو نشانگر ترس و واهمە آخوندها از خیزش و شورش مردمیست و از سوی دیگر عدم توانایی آخوندها در راستای حل مشكلات و معضلهای اقتصادی و عدم موفقیت در گفتگوهای هستەای و گسترش جنگ باندهای درون حاكمیت میباشد كە جنگ حاد باندهاى حاكمیت با تعیین رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری خود را بیشتر نمایان ساخت. همیهنان انقلابی! عید تاریخی نوروز یكی از عیدهای كهن مردم كورد و چند ملت منطقە است. خلق كورد بە مثابە یكی از مشخصترین ملتهای تحت ستم همیشە با شور و شوق و گرمی بیشتر بە استقبال عید نوروز رفتە و بە مناسبت فرا رسیدن فصل بهار و احیاْ طبیعت جشن و شادی برپا كردە است، زیرا علیرغم جشن و شادی، نوروز نماد مبارزە و مقاومت در برابر ستمگران بودە و در نوروز و فصل بهار احساس و عظم مقاومت در برابر اشغالگران و ستمگران، همانند آتش نوروزی شعلەور می شود. علیرغم تمامى محدودیتهای اشغالگران و حاكمیتهای ستمگر در مسیر برگزاری نوروز در كوردستان، كماكان نوروز سنبل زنان و جوانان میهن اشغال شدە است، نوروز چراغ راە آزادیخواهی و فعالیت و مبارزه‌ست، نوروز دلیلی برای شادی، تسكین دهندە درد و آمال مادران و خویشاوندان شهداست، در نوروز و بهار كوچ پرندگان بە میهن سرسبز و رنگاورنگ مان آغاز میگردد و بلبها با نغمه‌هاى زیبایشان بر شاخه‌ درختهای شكوفە گرفتە، مژدە و نوید آزادی و شادی را سر می دهند. نوروز خار چشم دشمنان كورد است و بە همین خاطر هر چە با شكوەتر بە استقبال رفتن، این عید ملی دشمنان كینە توز را درمانده‌تر نمودە و از غرش دلیرانە جوانان و سرودهای میهنی و آوازهای نوروزی دچار ترس و واهمە می شوند و حاكمیت دیكتاتورى و سركوبگرانەاشان بە خطر می افتد. بە همین خاطر می باید مراسم عید نوروز را گرامی و هرچه‌ باشكوە و گسترده‌تر برگزار گردد. بی تردید استقبال با شكوه از عید نوروز روح سربلند شهدای راە رهایی را شاد خواهد نمود و مراسم عید نوروز بە مثابە مناسبتی پر ارزش و ملی برای ملت برخواستە كورد بە میدان مقابلە و مبارزە علیە دشمنان تبدیل خواهد شد. بسیار حائز اهمیت است كە در آستانە فرارسیدن نوروز با شكوە و حس فزایندە ملی بە استقبال این عید تاریخی برویم. از همە همیهنان انقلابی و دوستان و فعالین سازمان خەبات كوردستان ایران تقاضا داریم با انرژی و روحیەای خستگی ناپذیرانە عید نوروز را گرامی بدارند و بە همین مناسبت از خانوادە سربلند شهدا و اعدام شدگان دیدار كنند و با برپایی آتش نوروزی بر بلندیهای كوردستان و برگزاری فستیوالهای باشكوە و حماسی و با پوشیدن لباس ملى و كوردی و هر طریق دیگر بە استقبال عید نوروز بروند. سازمان خەبات كوردستان ایران در این مناسبت ملی باردیگر بە مردم ستمدیدە كوردستان و خانواده‌ شهدا پیمان می دهد كە قاطعتر از گذشتە راە مبارزە ملی و میهنی را ادامە می دهد و در راستای تحقق حقوق پایمال شدە خلق و سرنگونی رژیم ولایت فقیه به‌ مبارزه‌ ادامه‌ خواهد داد. درودی بی پایان بە روح شهدای كورد و بە ویژە شهدای قهرمان جنگ علیە داعش. گرامی باد نوروز و سال جدید 1394 هجری شمسی مرگ و نابودی برای رژیم دیكتاتور آخوندی ایران پیروزباد مبارزە حقطلبانە ملت كورد
سازمان خەبات كوردستان ایران
دبیركل
باباشیخ حسینی
24 اسفندماە1393

ڕێکه‌وت: 2015-03-17 19:35:34
به‌شی ( پیام دبیركل سازمان خەبات كوردستان ایران بە مناسبت نوروز و سال جدید 1394 هجری شمسی )