پس از مذاكرات چندین سالە میان رژیم ایران و كشورهای 1+5 و بە دنبال مذاكرات مستمر از روز 26 مارس تا 2 آوریل برابر با 6 الی 13ی فروردین 1394 در بارە برنامەهای هستەای رژیم ایران تفاهم نامەای امضاْ شد كە در مدت 3 ماە آیندە هیأتهای طرفین باید بر روی این تفاهم نامە بە منڤور هدف كسب توافق نهایی اقدام كنند. بدیهیست برنامە هستەای رژیم ایران از همان ابتدا با هدف دستیابی بە سلاح اتمی دنبال می شد و مخفیانە دنبال نمودن این برنامەها نیز توسط حاكمیت آخوندی سندی بر صدق این واقعیت است. برنامەهای اتمی رژیم ایران مخفیان بود تا هنگامی كە سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت انرا فاش كردند. برنامە و فعالیت مشكوك رژیم ایران...
 بە مشكلی اساسی و بروزاختلافات با جامعە بین المللی تبدیل شد ،بە دنبال آنكە جامعە جهانی، مستقیم و غیر مستقیم رژیم آخوندی را از عدم تداوم برنامەهای مشكوك اتمی آگاە ساختند در مقابل رژیم ایران پافشاری خود را برای پیگیری برنامەهای اتمی اعلام نمود و در نهایت امریكا و كشورهای اروپایی اقدام بە تصویب واعمال تحریمهای فلج كنندە علیە رژیم ایران نمودند، این تحریمها بر ارتباطات خارجی رژیم ایران با اكثر كشورهای جهان تأثیر منفی گذاشت كە عواقب منفی آن تحریمها هنوز ادامە دارند و از طرفی دیگر تأثیرات بسیار مخربی بر اقتصاد و معیشت مردم ایران باقی گذاشتە است. روشن است كە اصرار و پافشاری حاكمیت رژیم ایران بر تداوم برنامەهای مشكوك اتمی اعمال گزینە نظامی در راستای تسلیم نمودن رژیم ایران را محتمل ساخت و سران رژیم نیز بر این واقعیت واقف بودند كە بە جز انتخاب دو گزینە،فرصت دیگری پیش رویشان نیست كە این دو گزینە عبارت بودند از:

1ـ با ادامە برنامەهای هستەای انتخاب گزینە جنگ و گوشەگیر و ترد شدن بیشتر از جامعە جهانی.

2 ـ گزینە بە اصطلاح صلح و قبول خواستهای جامعە جهانی كە ظاهراً آخوندها این گزینە را انتخاب نمودەاند.

اینبار حامنەای در مقام بالاترین پایە رژیم با تسلیم شدن در برابر فشارهای جهانی جام زهر دیگری را نوشید و ظاهرا در برابر خواست جامعە جهانی عقب نشینی نمود. همچنانكە سیاستهای گذشتە آخوندها تا كنون نشان دادە، آنان همیشە با دروغ و فریب و (تقیە) یعنی دروغ بە مثابە اصلیترین برنامە كار و فعالیت و مواضعشان رفتار نمودەاند و بە همین خاطر علیرغم هر گونە توافق احتمالی باید نغض تعهدات و توافقات را از جانب آخوندها بعید ندانست. بر همین اساس جامعە جهانی باید محتاطانە و آگاهانە گام بردارند و این واقعیت را همیشە در نظر بگیرند كە احتمال شكستن تعهدات از سوی آخوندها وجود دارد و بخصوص كە برنامە هستەای كە برای حاكمیت دارای اهمیت حیاتی است. 

لازم می دانیم موضع سازمان خەبات كوردستان ایران را بر روی تفاهم نامە كشورهای 1+5 با رژیم ایران اعلام كنیم كە در شهر لوزان سوئیس بر روی آن توافق شد. بە نظر سازمان خەبات كوردستان ایران احتمال بسیار قوی وجود دارد كە این تفاهم نامە بە توافق نامەای نهائی منجر نگردد و برخلاف انتظارات شاهد بازگشت بە نقطە صفر و آغازین باشیم.همچنانكە قبلا هم بدان اشارە نمودیم امضای توافق نهایی بە 3 ماە آیندە موكول گشتە كە با در نظر گرفتن سیاست فریب و نیرنگ حاكمیت آخوندی و همچنین وجود اختلافات شدید میان باندهای حاكمیت بر سر تفاهم نامە و مزید بر اینها، مخالفت شماری از كشورهای جهانی همچون اسرائیل و كشورهای عربی و شماری از اعضای كنگرە امریكا با این تفاهم نامە این احتمال وجود دارد كە بار دیگر اختلافات ایجاد شود. 

در این چارچوب سازمان خەبات معتقد است كە :

1ـ بی تردید تحریمهای بین المللی در برابر رژیم ایران دلیل اصلی برای وادار نمودن رژیم آخوندی بە قبول خواستهای بین المللی و كشاندنش بە پای میز مذاكرات بود و بە همین خاطر لازم است كە جامعە جهانی با دقت بیبشتری ناظر رفتار و اقدامات رژیم باشند و راە هر گونە سوْ استفادەای از این فرصت جدید را مسدود نمایند. در همین چارچوب لازم است كە نظارتها بر مراكز اتمی رژیم ایران بە شیوەای بسیار جدی و دقیق صورت پذیرد و از هرگونە دور زدن آخوندها در راستای اهداف اصلیشان كە ساخت بمب اتمیست جلوگیری نمایند. 

2ـ بعد از تفاهم نامە لوزان مسئولین رژیم و رسانەهای وابستە بە حاكمیت تبلیغات گستردەای براە انداختند كە در این پروسە موفقیتهای بزرگی را در برابر جامعە بین المللی كسب نمودەاند.و با توسل بە تبلبغات كاذب در صدد انحراف اذهان عمومی بودند، در حالیكە این حاكمیت آخوندیست كە تسلیم خواستهای جامعە جهانی گشتە و وادار بە پذیرفتن قید و بندهای جهانی شد. بە عقیدە ما این تفاهم نامە و عقب نشینی حاكمیت در ایران در نتیجە مبارزات برحق نیروهای انقلابی و مخالف رژیم ایران و بە ویژە پس از افشای برنامەهای اتمی توسط شورای ملی مقاومت ایران و همچنین تحریمهای اقتصادی و فشارهای سیاسی جامعە جهانی در برابر رژیم آخوندی است. بر این اساس نتایج این دورە گفتگوها موفقیتی برای نیروهای آزادیخواە و جامعە جهانیست در برابر رژیم كە مستمر اعلام می نمود یك قدم از برنامەهای هستەای عقب نشینی نخواهد كرد و در این راە هزینەهای بسیار هنگفتی را از جیب مردم و سرمایەهای ملی متقبل شد. با این تحلیل، نتایج این دورە مذاكرات شكست بسیار بزرگی برای آخوندها بودە و درحقیقت نوشیدن جام زهر دیگری بود. 

3ـ همچنانكە اشارە نمودیم این احتمال بسیار قویست كە رژیم ایران از بخش و یا اعظم مفاد تفاهم نامە لوزان عقب نشینی كند و همچنین این احتمال هم وجود دارد كە جامعە جهانی نیز توافق نامە نهایی را بە گونەای تدوین كنند كە فشار بیشتری بە رژیم وارد آید و بە همین خاطر از هم اكنون نمی توان موضع نهایی در این رابطە ارائە نمود. اگر هم در رابطە با طرح هستەای توافقی صورت پذیرد بی تردید مسائل حقوق بشر و دخالتهای مستمر رژیم در امورات داخلی كشورها و حمایت از تروریسم و مشكلات و چالشهای دیگر همچنان باقی خواهند ماند و رد نهایت جامعە جهانی بر سر این موضوعات نیز مجبور بە مقابلە خواهد بود. باید این واقعیت را نیز فراموش نكرد كە رژیم ایران از این تفاهم نامە در راستای سركوب بیشتر مردم ایران و آزادیخواهان استفادە خواهد نمود و این نكتەایست كە باید جامعە جهانی آن را مدنظر قرار دهند. 

4ـ پس از تدوین تفاهم نامە رژیم ایران با كشورهای 1+5 نظراتی در رابطە با شكست سیاسی نیروهای سیاسی مخالف رژیم آخوندی شنیدە شد. جهت یادآوری برای دوستان سازمان خەبات ومنتقدین و دشمن ضد مردمی، سازمان خەبات مشروعیت فعالیت و كار سیاسی خود را از مردم كوردستان و در راستای تحقق آزادی در ایران برای تمامی عقاید و ملتهای ایران كسب نمودە است. در این چارچوب،میگوییم هر گونە توافق جامعە جهانی با رژیم آخوندی و و حتی عادی سازی مناسبات رژیم با غرب، بر مبارزات و فعالیت سازمان خەبات علیە رژیم آخوندی تأثیر نخواهد گذاشت و بدین معنی نیست كە رژیم آخوندی حاكمیتی مشروع بودە و مبارزات علیە آن با عدم مشروعیت روبرو خواهد شد. مبارزات و فعالیت سیاسی و انقلابی و میهنی سازمان خەبات كوردستان ایران در راستای سرنگونی رژیم آخوندی و تحقق ایرانی دیمكراتیك و پارلمانی و همچنین كوردستانی آزاد و ملتی سربلند و رهایی یافتە از یوغ استبداد ادامە خواهد یافت و تا تحقق همە اهدافمان هیچ گونە تغییری در اصول مبارزاتیمان در هر شرایط و مرحلەای وبا وجود سیاستهای سودجویانە جهانی و منطقەای ایجاد نخواهد شد. 

 

سازمان خەبات كوردستان ایران

كمیتە مركزی

20 فروردین ماە 1394


ڕێکه‌وت: 2015-04-10 16:24:27
به‌شی ( موضع سازمان خەبات كوردستان ایران در رابطە با تفاهم نامە كشورهای 1+5 با رژیم ایران )