پانزدەاکتبر روز جهانی زنان روستایی.

زینب حسینی

هر پدیدە و رویدادهای مهم،عليرغم مخالفتها و موفقیت و بيروزيها ، رويدادى تاریخى از طرف جناحی مشخص،و يا مربوط به كل اجتماع و زندگی باشد، بشریت و نهادهای بین المللی آن را مهم پنداشتە و روزی را برای این مناسبت و یادها مشخص نامكذارى ميكنند.در ادامە و روند اين شاخصهاى مهم، مجمع عمومی ملل متحد در سال 2007 تصمیم گرفتند تا روز 15 اکتبر را بە عنوان روز جهانی زنان روستایی نامگذاری کنند. 

بە سبب نقش  زنان روستايى درپیشبرد رشد کشاورزی و افزایش ايمنى بودن مواد غذائى  و کاهش فقر،جایگاە  این قشر بالاتر و چشمگیر بودە و همین امر موجب شدە تا بااهمیت بیشتری  به آنها بنگریم. طبق شاخصەهای اینترنتی سازمان ملل متحد کە برای رسیدگی و اطلاع رسانی زنان تشکیل شدە و کارشناسانی کە با آموزش دروس مربوطە مشغول انجام وظیفە هستند، میگویند: زنان روستانشین نقش مهمی در تداوم بقا و توسعەی جامعەی روستایی ایفامیکنند، خصوصا، بیشتر این زنان در تولید وتوسعەی کشاورزی ، بدون اخذ هیچ دستمزدی، مشارکت دارند. 

آمارهای بین المللی حاکی ازآن است کە از هر سە زن، یک نفر شاغل بودە. همچنین زنان روستانشین سەچهارم کل زنان جهان راتشکیل میدهند. جامعەی بین المللی مدافع زنان روستانشین، حامی زنانیست کە نقش مٶثر و مدیریتی را ایفامیکنند و آنهارا در پیریزی قوانین استراتژیک و سیاست و برنامەهای مرتبط با چگونگی زندگی و پیشبرد آن، مشارکت میدهند. وراجع بە چگونگی استفادە از تکنولوژی در زندگی روزمرە، بەآنها آموزش دادەو با ارائەی برنامەای درست و ضروری برای كفتكو واقرار بە این مسالە کە زنان روستانشین نقشی موثر،مهم و اصلی درمورد محیط زیست و فعالیت درآن رادارند، با هدف هموارکردن راە پیشرفتشان، طرحی کامل ومهم در دست تایید است.

لازم بە ذکر است کە،زنان روستا، بەطور عمومی دارای حقوق و زندگی مشابهی هستند، کە،عبارت است از: 

1. زنان روستا، کشاورزی و دامداری و هرکار دیگری کە انجام میدهند، کە در روند امرار معاش و امور اقتصادی خانوادە معمول است، بدون دستمزد،زحمت ميكشند زيار این امر را جزیی از وظایفشان میدانند. 

2. زنان روستا ازحق تحصیل و آشنایی با مسائل پیشرفتەی روز بی بهرە هستند. 

3. کارهای خارج از خانە برعهدەی مردان بودە ومسئولیتهای تلنبار شدە خانە برعهدەی زنان ميباشد. 

4. عدم دسترسی زنان بە درمان وبهداشت. 

اين نكات برای زنان روستایی در سراسر جهان مشترک بودە و تنها با درصد معدودى و به لحاظ جغرافیایی متغیر ميباشد. طبيعيست كه بايد به لحاظ جغرافيايى و از منطقه اى به منطقه ديكر فرق داشته باشد، براى نمونه 80%  زنان درآسیا، آفریقا و جنوب صحرای کبیر، محصولات آن منطقە را بە ثمر میرسانند.

درتاریخ ایران و بخصوص در دوران زمامداری آخوندها، مناسبتهای جهانی کە درجهت منافع شماری از زمامداران باشد،تایید شدە و دررسانەهای جمعی و مطبوعات برای خودنمایی و فریبکاری مورد استفادە و بەکارگرفتە میشوند. اما بطورمعمول حقوق ومناسبتهای مربوط بە زنان رانادیدە میگیرند. این درحالیست کە بەدلیل گرانی و افت اقتصادی و زندگی رقت باردرایران، مسئولیت زنان چندین برابرشدە و کسی نمیتواند این واقعیت را انکارکند.  

گرامیداشت روز زنان روستایی درحالیست کە معضلات و مشکلات زنان در عموم روستاهای ایڕان و کوردستان بەخصوص ازجنبەی اجتماعی و اقتصادی روشنفکری و شرکت در تصمیمات و ادارە کردن تاسادە ترین شیوە رفتاروکردار درزندگی، معضلى واقعى میباشند.  زنان در سیستم پیشرفتە و درامر کشاورزی و دستمزد وازلحاظ بهداشتی وسایر امکانات بی نصیب اند. زنان در روستاهای کوردستان بە دلیل فشارو فرهنگ عقب ماندە اجتماعی،رنجشان بە باد رفتەو تحت فشارند و ثمرە زیاد و پاداش کم بەآنها تعلق میگیرد.

تربیت فرزندان و ادارە خانوادە و پذیرایی از مهمان، و علاوە براینها شرکت در کارهای کشاورزی و همکاری در تامین معیشت ، وظایف زنان روستارا بەحدی افزایش دادەکە قابل وصف نمیباشد. زندگی هر دختربچەی روستایی با نگهداری از مرغ و بوقلمون آغاز میشود و  وظیفەی محافظت از فرزند کوچکتر را بايد برعهدە و اورابەدوش بکشد. این آغاز زندگی  و کارو مسئولیت این قشر میباشد کە خودرا بااین شیوە زندگی، بايد وفق دهند كه مرحلە بە مرحلە تا بزرگ شدن، مسئولیتش سنگینتر میشود. درمدت زمان  زندگی هر زن روستایی  پخت نان، آشپزی و تمیزکردن آخور و طویلە و مشک زدن و الی آخر تبدیل بە بخشی معمول اززندگیشان شدەو  پس از اتمام اینکارها بەسوی مزرعە رفتە و بە زراعت مشغول میشوند. 

درکورستان و بەویژە در روستاهابە دلیل نبود امکانات اولیەی آموزش و پرورش آمار بیسوادی ویابازماندن ازتحصیل میان دختران، بالابودە.  و  بە سبب وجود عقاید عشیرەای کە میپندارند دختران نباید بە مدرسە بروند این آمار همیشە روبەافزایش بودە وهست.  همانطور کە ذکرشدە،  زنان بە دلیل عدم دریافت دستمزد و این دیدگاە  کە آن كارها از وظایف خانەداری آنها محسوب میشود هرگز فرصت نمایش تواناییهای اقتصادی رانداشتە و مزد دسترنجشان را بەدست نیاوردند. عموم زنان روستا نقش برجستەای در تولیدات محلی و شکوفایی اقتصادی بدون پشتیبانی لازم را ایفامیکنند. 

زنان روستایی درکوردستان از طلوع تاغروب بی وقفە کارمیکنند، بدون شک این گفتە رایج کە قشر مردها ازحقوق برابر دم میزنند، باید برای زنان نیز بەحق دانستە شود و همە بەاین اصل متقاعد شوند کە پایە و ستون و تعادل در زندگی دررعایت مسئولیت  و حقوق مساوى و عملى شدن آن میباشد و نبايد هیچ قشری استثمارشود .

ڕێکه‌وت: 2020-11-27 09:05:35
به‌شی: ( اجتماعی )

سیاسی