پیام تبریک دبیرکل سازمان خبات بە مناسبت ولادت حضرت عیسی (ع) و سال نو میلادی

همیهنان مسیحی در کوردستان! 

پیروان مسیحی درایران و جهان!

میلاد عیسی مسیح(ع)و سال نو میلادی برهمەی مسیحیان کوردستان، ایران و جهان مبارک باد. 

درحالی یاد میلاد عیسی مسیح را گرامی میداریم  و سال ۲۰۲۱ را جشن میگیریم، متاسفانە ستم و بیداد دربیشتر کشورهای خاورمیانە و بەویژە ایران، شناسە و شاخص حاکمیتهای دیکتاتور است. رژیم سرکوبگر آخوندی درایران، پیروان مسیحی و سایر ادیان، ملیت و مذاهب را بەشیوەی سیستماتیک وطبق برنامە سرکوب میکند. این حکومت نامشروع و زیادەخواە، در مدت حاکمیت خود، با اجرای سیاستهای ضدانسانی،ضد اسلامی ومخالف با اصول اجتماعی و با پیروکردن و تحمیل قوانین مرتجعانە،متأسفانه اقلیتی معدود حاکمیتشان را بر همەی مردم ایران، ادامە دادە اند.  تصویب قوانین قرون وسطایی و توصیە و برنامەهای مجلس رژیم،کە درآنها زنان، و کسانی کە عقایدشان برخلاف افکار پوسیدەی حاکمیت است و همچنین،عدم حق مذاهب، ادیان و ملتهای تشکیل دهندەی ایران، بەویژە ملت کورد براى کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری، نشان دهندەی جنایت و دشمنی حاکمیت علیە ملت ایران و تمامی عقاید ملیتهای ایران است. بی شک تا این حاکمیت زورگو سرنگون نشود، محنت، تبعیض، سرکوب و تهدید درایران خاتمە نمی یابد. بە امید آنکە سال آیندەی میلادی، افق روشنی پیش روی مردم ایران و پیروان مسیحی و تمامی عقاید و ملتهای ایران  پديدار شود، و درسال آیندە، بیماری کشندەی کرونا و حاکمیت ظالم و جنایتکار آخوندی درایران پایان یابند.

 مجددا ازطرف خودم وهمراهانم درسازمان خبات کوردستان ایران تبریکات صمیمانەی خودرا بەمناسبت میلاد عیسی مسیح و سال نومیلادی را تقدیم میکنم. 

سازمان خبات کوردستان ایران

دبیرکل باباشیخ حسینى 

۲٤ دسامبر ۲۰۲۰

ڕێکه‌وت: 2020-12-30 09:07:34
به‌شی: ( اجتماعی )

سیاسی