دیدار دبیرکل سازمان خبات و حزب کارگران و زحمتکشان کوردستان

خەبات میدیا: روز شنبە مورخ 16بهمن 1400، دبیر کل سازمان خبات همراە با هیاتی از رهبری، با پارت کارگران و زحمتکشان دیدار کردند و از جانب  باپیر کاک مەلا" دبیرکل و هیاتی از رهبری پارت کارگران، بە گرمی مورد استقبال قرار گرفتند.در این دیدار دوستانە دبیرکل سازمان خبات سالروز تاسیس پارت کارگران و زحمتکشان را تبریک گفتند و در مورد مسائل مهم مربوط بە طرفین مورد گفتگو قرار گرفت و ضرورت اتحاد ملی و همکاری احزاب سیاسی در این دیدار یادآوری شد. 

در پایان دیدار، هردو هیات سازمان خبات کوردستان ایران و پارت کارگران و زحمتکشان کوردستان، بر ادامەی روابط دوستانە تاکید کردند و هیات سازمان خبات را با احترام بدرقە کردند.

ڕێکه‌وت: 2022-02-09 06:56:47
به‌شی: ( دیدار و ملاقاتھا )

سیاسی