دیدار حزب کارگران و زحمتکشان کوردستان با سازمان خبات کوردستان ایران

روز دوشنبە مورخ 28,2,2022 هیٲت بلندپایەای از حزب کارگران و زحمتکشان کوردستان در پایگاە اصلی سازمان خبات کوردستان ایران، دیدار كردند. 

هیٲت حزب کارگران و زحمتکشان کوردستان با رهبری جناب باپیر کاملا دبیرکل و همراهی اعضای دفترسیاسی و انجمن مدیریت، ازسوی  باباشیخ حسینی دبیرکل و اعضای دفترسیاسی و کمیتەمرکزی سازمان خبات کوردستان ایران بە گرمی مورد استقبال قرار گرفتند. 

در دیداری دوستانە، وضعیت سیاسی منطقە، کوردستان و ایران، و همچنین  گسترش سیاستهای موجود و عواقب و عوارض آن مورد بحث قرار گرفت. 

در این جلسە با تاکید بر اصل اتحاد ملی و میهنی در این مقطع، بە اهمیت همکاری میان احزاب سیاسی کوردستان اشارە شد.  

در پایان این دیدار هر دو هيأت بر پیشرفت و تحکیم روابط سازمان خبات و حزب کارگران و زحمتکشان کوردستان تاکید کردند.

ڕێکه‌وت: 2022-03-03 08:04:37
به‌شی: ( دیدار و ملاقاتھا )

سیاسی