پیام کمیتەی مرکزی بە مناسبت 8 مارس روز جهانی زنان

زنان قهرمان و میهن پرست ایران و کوردستان!

فعالین مبارز امور زنان!

 8 مارس روز جهانی زنان را بر تمامی قشرهای جوامع تبريك ميگوييم.

8 مارس یادآور سرآغاز مبارزە تاریخی و مداوم زنان، برای تعیین حقوق و ایجاد برابری و عدالت میان انسان هاست.

در استقبال ازاین روز مهم وبا ارزش، افقی نو از پیشرفت و خواستەهای ترقی خواهانە زنان را شاهد هستیم و با اداى احترام بە ارزشها وحقوق مشروعشان که در  راستای مبارزه و گام نهادنشان  برای جامعەای برابر و مترقی میباشد.

مبارزات مشروع زنان در ایران و کوردستان،علیرغم تمامی موانع سخت و دشوار دراین راە ادامە دارد.

زنان مبارز ایران و کوردستان شجاعانە از حقوق خود دفاع میکنند و ظلم و ستم مضاعف، هرگز نتوانستە موجب عقب نشینی آنها از خواستهایشان باشد.

 در جنبش آزادیخواهی نیز، زنان علیە سیاستهای دژخیمانەی رژیم آخوندی ایستادگی کرده و در سنگرهای خط مقدم مبارزە  برای سرنگونی این رژیم تلاش میکنند.

زنان در ایران و کوردستان،قربانی تفکرات متحجر و مرتجع رژیم آخوندی و تحمیل سیستم مردسالاری هستند، بە گونەای کە زنان از ابتدایی ترین حقوق و آزادیهایشان محروم و حتی بە آنها اجازە دفاع از سلامتی و بدن و جنسیتشان دادە نمیشود. 

زنان، تحت ستم حاکمیت این سیاست منفور و مرتجع تنها به مثابه وسیلە و کالا و بردە برای خدمت و گسترش فرهنگ مردسالاری و قربانی برای بقای این سیستم دیکتاتور مورد ظلم مضاعف قرار مبگیرند.

سازمان خبات کوردستان ایران، ضمن تبریک به مناسبت 8 مارس، حمایت همیشگی خودرا از مبارزە و تلاش زنان را دوچندان و دربرابر  هرگونە دشمنی و ضدیت  در برابر مبارزات و حقوق و آزادیهایشان اعمال  میشود مبارزه  میکند.

بدون شک،حمایت از مبارزە و تلاش زنان و احقاق حقوق و خواستهایشان را زمینە  همیشگی کار خود میدانیم. 

ضروریست تمامی احزاب مبارز، در برابر سیاست منفور رژیم آخوندی و همچنین افشاگری بیشتر و اطلاع دهی به جامعەی ایران و کوردستان در مورد حقوق و آزادیهای زنان همکاری کنند و با  پافشاری  بیشتر برای پیشبرد خواستەهای زنان بکوشند و با حضور مٶثرتر در حوزەهای مختلف از تلاش و فعالیتهای  انها حمایت شود. 

ضروریست همە مشوق زنان باشیم کە با تکیە بر تواناییهای جسمی و فکری خود در تمامی حوزە ها بیستر به میدان بیایند.

در این روز از زنان میهن پرست کورد و مبارز یاد میکنیم و به نشانه احترام در برابر آنها سر تعظیم فرود میاوریم و بە روان پاک شهیدان راه آزادی زنان درود میفرستیم. 

کمیته مرکزی سازمان خبات کوردستان ایران،بە سازمان زنان خبات و تمامی نهادهای زنان کوردستان و تمامی فعالین و مردان برابریخواە تبریک میگوید وبه مبارزات آنها ارج مینهد. 

پیروز و پرشکوە باد 8 مارس روز جهانی زن

سازمان خبات کوردستان ایران 

کمیتە مرکزی 

8مارس 2022

ڕێکه‌وت: 2022-03-10 18:46:31
به‌شی: ( اجتماعی )

سیاسی