برگزاری جلسە سالانە کمیتە نروژ سازمان خبات کردستان ایران

روز شنبە 28 مرداد 1400 کمیتە نروژ سازمان خبات کردستان ایران بە سرپرستی تشكیلات خارج، نشست سالانە خود را برگزار کرد.برگزاری جلسە با یک دقیقە سكوت و خواندن فاتحە بە روح پر فطوح شهیدان کورد و کوردستان بەویژە شهیدان سازمان خبات کوردستان ایران کار خود را آ‌غازکرد.کاک عبدولا قادری مسئول کمیتە نروژ ضمن خوش آمد گویی بە اعضا،برنامە کارى جلسە را تقدیم بە شرکت کنندگان نمود و با اشارە بە عدم برگزاری جلسات حضری در گذشتە آ‌نرا ناشی از شیوع مریضی کرونا و وضعیت نامناسب‌ در نروژ دانست و گفت:  همە ما بایستی با فعالیت مضاعف، كوشش کنیم تا کارهای کمیتە بە روال عادی خود برگردد و فعالیتهای لازم را در این راستا داشتە و جمع بندی کنیم، و باید كار و فعالیت همە بخشهای کمیتە را با جدیت انجام دهيم و دنبال كنیم. بە دنبال آ‌ن کاک علی بهرامی مسئول  تشكیلات سازمان خبات در خارج كشور ضمن قدر دانی از اعضای سازمان برای برگزاری این جلسە و شركت در آن و درك مسئولیتشان برای انجام وظایف تشکیلاتی، برنامە و توصیەهای كمیتە مركزی سازمان خبات برای کار کمیتە را تقدیم بە جلسە کرد و از مسئولین و کادرهاو اعضاى کمیتە نروژ خواست تا جدی تر و پر انرژی تر از گذشتە، برای پیش برد کارهای سازمان خبات در نروژکوشش کنند و آ‌مادگی اش را برای تسهیل و حمایت از تمام برنامەها و فعالیتهای کمیتە اعلام کرد.در ادامە جلسە کار و فعایت بخشهای مختلف کمیتە نروژ مورد بررسی قرار گرفت و پروژە و برنامە لازم برای فعالیت بیشتر این بخشها مورد تصویب قرار گرفت.در پایان اعضای كمیتە نروژ سازمان تصمیم  گرفتند کە با روحیەی (خەباتی) بە مبارز در راە خدمت بە ملت و میهن بكوشند و نگذارند هیچ مشکلی سد مانع کارهای سازمان خبات در کشور نروژ شود.

ڕێکه‌وت: 2022-03-27 09:00:26
به‌شی: ( فعالیت )

سیاسی