محاکمە و تقاضاى حکم برای حمید نوری، پیروزی بزرگی برای ملتهای ایران

روز پنجشنبە 8 اردیبهشت 1401، کریساتینا لیندوف کارلسون، دادستان دادگاە سوئد،خواستار حکم حبس ابد براى حمید نوری شد.

حمید نوری از مجرمین و جلادهاى رژیم ایران و یکی از مسئولین اعدامهای دستەجمعی، بەویژە اعدام جمعی اعضای سازمان مجاهدین و زندانیان سیاسی تشکلهاى سياسى دیگر و از مليتهای ایران و کوردستان در تابستان سال 1367هجری شمسی است کە کادر وپیشمرگهای سازمان خبات با اسامی، شهید عبداللە حمزە،خلیل جعفری، غفور احمدی، طاهر احمدی و حسن سلیمی نيز در لیست این اعدامها هستند.
دادستان دادگاە سوئد درخواست حبس ابد برای حمید نوری را برمبنای ارتکاب جنایات جنگی و قتل عمد ارائە نمودە است.
محاکمە حمید نوری یکی از اعضا هیات مرگ، پروسەای چند ماهە و با حضور دهها تن از زندانیان سیاسی گذشتە و خانوادەهای قربانیان کشتار تابستان 67 و شاهدینى از سازمان مجاهدین خلق ایران برگزارشد. همزمان روزانە و در زمان برگزاری محاکمات شماری از فعالین سیاسی و همچنین اعضا و هواداران مقاومت سراسری ایران و اعضا و هواداران سازمان خبات گردهم آمدە و با برگزارى آكسيون خواهان محاکمەی دیگر سردمداران رژیم آخوندی و عاملین جنایات علیە ملت و آزادیخواهان ايران وکوردستان بودند.
تشکیلات خارج سازمان خبات سپاس و قدردانی خودرا بەتمامی فعالینی تقديم میکند کە در روند دادگاە حمید نوری، شب بیداری و تلاش نمودەاند، بەویژە مسئولین و اعضای سازمان مجاهدین و مقاومت ایران.
درخواست حبس ابد برای حمید نوری پیروزی بزرگ دیگری برای جنبش دادخواهی علیە رژیم جنایتکار آخوندیست و آغاز خوبی برای شناسایی و محاکمە دیگر جنایتکاران کشتار67و تمامی جنایات رژیم آخوندی و عناصر آن در کوردستان و ایران است.
سازمان خبات کوردستان ایران
تشکیلات خارج
10 اردیبهشت 1401 خورشیدی.

ڕێکه‌وت: 2022-05-02 08:11:20
به‌شی: ( اخبار )

سیاسی