طرح دولت بلژیک برای تحویل تروریستها به رژیم آخوندی محکوم است

حکومت بلژیک طرحی تحت نام معاوضه زندانیان و محکومین را به منظور اخذ رای برای تایید به پارلمان این کشور تحویل داده است.

روز بیستم اسفند گذشته دولت بلژیک و رژیم آخوندی توافقی در مورد تحویل زندانیانی که در دادگاههای یکدیگر محکوم شده اند را برای گذران دوران محکومیتشان در کشور خود را مورد بحث قرار دادند.

رژیم آخوندی در گذشته نیز از این نوع حیله و معاملات ننگین برای استرداد تروریستهای خود بهره گرفته است. این چندمین بار است که از راه تهدید و گروگان گرفتن شهروندان اروپایی و معامله با آنها در تلاش برای نجات مهرها و تروريستهای خود بوده است. 

پس از آشکارا شدن اینکه اسدالله اسدی دیپلومات تروریست رژیم با همکاری چند مهره دیگر در تلاش برای انفجار در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس بوده اند و از جانب پلیس آلمان و بلژیک و فرانسه نقشه اسدالله اسدی برملا شد و به دنبال آن اسدى و تیم تروریستش دستگیر و از جانب دادگاه بلژیک حکم ۲۰ سال زندان برای اسدالله اسدی و احکام سنگینی نیز برای همدستانش اتخاذ شد.

در برابر نیز رژیم چند نفر از شهروندان اروپایی و خصوصا بلژیکی را گروگان گرفته تا در تبادل و  معامله،تروريستها و عواملش را نجات دهد . 

حال معلوم شده است دولت بلژیک با هماهنگی با چند کشور دیگر اروپایی این توافق ننگین را انجام داده که خشم فعالین راه آزادی و افکار عمومی را به دنبال داشته و  موجب اعتراض مردم گشته که  با اعتراضاتشان میخواهند مانع اتصويب این لايحه ى دولت بلژیک در پارلمان این کشور شوند.

سازمان خبات کردستان ایران بر این باور است هر نوع توافق با رژیم آخوندی ایران که در راستای نجات مهره های تروریستش  آخوندهاى حاكم بر ايران را حکومت را در اعمال و اقدامات تروریستی و خرابکارانه در کشورهای اروپایی گستاخ و تشويق خواهد کرد. از جانب دیگر تحویل اسدالله اسدی به رژیم آخوندی در تضاد با حقوق و بشر و قوانین بین المللی و خصوصا عهدنامه ۱۷۷۳ انجمن آسایش که میگوید: کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید جلودار تروریسم شوند میباشد.

سازمان خبات کردستان ایران از حکومت و پارلمان بلژیک خواستار است مانع از آن شوند که حاكميت آخوندی در ایران که منشاء و منبع اصلی تروریسم بین المللی است تبدیل به تهدید عدالت و حقوق بشر خاتمه دهد.

خواستاریم دولت بلژیک تعهداتش را در ضديت  با تروریسم عملى نمايد و تسلیم تهدیدات و نقشه های منحوس آخوندهای جنایتکار و سردمدار در ایران نشود.

سازمان خبات کردستان ایران 

کمیته مرکزی 

۱۴ تیر ۱۴۰۱ هجری شمسی

ڕێکه‌وت: 2022-07-07 20:12:23
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی