اطلاعیەی سازمان خبات بە مناسبت فتوای جهاد خمینی علیە مردم کوردستان

ملت حق طلب و مقاوم کوردستان!

احزاب و جناحهای مبارز کوردستان!

کادرها، پیشمرگان و اعضای سازمان خبات کوردستان ایران!

خانوادەی سرفراز شهیدان راە آزادی کوردستان و ایران!

در 28 مرداد سال 1358هجری شمسی خمینی رهبر رژیم آخوندی فتوای ناحقی علیە ملت کوردستان را داد و بە تمامی نیروهای مسلح دستور داد تا بە کوردستان حملە کنند. 

خمینی با این دستور، در تلاش بود تا خواستهای نامشروع و قدرت حاکمیت خودرا بە ملت کوردستان تحمیل کند و بار دیگر کورد و تمامی کوردستان را در برابر سرنوشتی سخت و دشوار قرار دهد.

این در حالی بود کە مردم کوردستان در قیام ملتهای ایران علیە رژیم پادشاهی فعالانە شركت كرد و در سقوط نظام شاهنشاهی نقش مٶثری داشت. مردم کوردستان امیدوار بودند باسقوط رژیم محمدرضاشاە، بە حقوق و آزادی دست یابند و آیندەای روشن و عاری از هرگونە سرکوب برسند، اما پس از پیروزی قیام و فرار شاە گور بە گور و در حالى كه هنوز جشن پیروزی بر حاكميت اسبدادى شاه در کوردستان برقرار بود،برخلاف تصورات و امیدها، متاسفانە ملت کورد مورد تهدید آخوندها و تهاجم نیروهای سپاه پاسداران و دیگر نیروهای نظامی حاکمیت آخوندی قرار گرفت. 

فرمان جهاد خمینی علیە ملت کوردستان زمانی بود کە کوردستان و جنبش آزادیخواهانەاش و در صدر آنها ماموستا شیخ عزالدین رهبر هیات مذاکرەکنندە  تمامی تلاششان را بە کار بستند تا با نشست و دیالوگ با خمینی بە راەحل مناسبی برسند و مردم كوردستان با نیل بە حقوق اولیەشان خرسند گردند، اما خمینی و همكارانش با حملە ناروا و اشغالگری و ویرانی و جنايت در كوردستان جواب صلح طلبی ملت کورد را دادە و ملت کورد بار دیگر از حقوق و آزادیهاى محروم شدند. 

تحمیل جنگ ازسوی خمینی و همكارانش، ملت کورد را ناچار کرد تا با مقاومت و ایستادگی از سرزمین خود دفاع کنند. 

فتوای خمینی و حملە پاسداران و مزدورانش  علیە مردم کوردها، تاوان و جنایت بی مانند، بەسان ژنوساید و قتل عام در قارنە، قلاتان، سراب قامیش و سوکند، تیرباران  و اعدام جمعی مردم  بیگناە در شهرهای سنندج، سقز، پاوە، مهاباد و بسیاری از شهرها و مناطق دیگر کوردستان را به دنبال داشت. 

تحمیل تحریمهای همەجانبە علیەملت کورد و جنایتهای ضدبشری دیگر موجب شد تا کوردها از لحاظ روانی، جانی و مادی آسیب بسیاری ببیند. دستور نابەجای خمینی اگر چە در 28 مرداد 1358 صادرشد اما خسارت و زيانهاى آن بر مردم کوردستان هنوز پابرجاست و سیاست این رژیم علیە ساکنین کوردستان هیچ تغییری نکردە است و حتی سال بە سال نقشەهای شوم آخوندها علیە کوردستان ایران در ابعاد مختلف اجرا میشود. 

همانگونە کە گفتە شد رژیم آخوندی برای تسلیم ملت کورد در کوردستان ایران از تمامی ابزار موجود استفادە کردە، اما ملت کورد و جنبش مشروعش، 28مرداد را روز ایستادگی و مقاومت علیە ظلم و ستم و مبارزات ملی و دموکراسیخواهی در مواجهه با فرمان خمینی وارد مرحلە جدیدى در دفاع از سرزمینش شد و تصمیم تمامی میهنپرستان کورد مبتنی بر بقای کورد و حفاظت از کوردستان و شکست  اشغالگران،به مثابه پیروزی قلمداد میشود. 

در 28 مرداد اگر نگاهی بە وضعیت کوردستان و ایران بیاندازیم میینیم کە رژیم خونخوار خمینی با سیاستهای اشتباە و مدیریت ناکارامد و فساد اداری و هدر دادن سرمایەهای  ملى و عمومی و خرج آن برای پشتیبانی از تروریسم و اقدامات آشوبگرانە و دخالت در کشورهای دیگر و تلاش برای دستیابی بە سلاح هستەایی، گسترش برنامەی موشکی، هواپیمای بدون سرنشین و تاسیس ارگانهای مختلف سرکوبگر و ضد مردمی در برابر خواست و مطالبات ملت کوردستان و ایران،در انزوا و مورد نفرت بيشتر مردم و ناتوان و درمانده است و از جانب ديكر اين حاكميت ضد مردمى دهها بحران اجتماعی و اقتصادی دیگر را بە وجود آوردە و زندگی برای ملت ایران بە وضعیت دشوار و سختی تبدیل كرده است.عليرغم آنهمه مشكلات و مصائب كه مردم ايران و كوردستان متحمل شده اند، رژیم تمامی تلاش خود را برای بقايش ازتمامی ابزارها متوسل میشود اما مردم قهرمان با مقابلە و اعتراضهای گستردە و قیامهای جدی عمومی در برابر این حکومت دیکتاتور مقاومت میکنند.

همینطور در سطح جهان و در ميان كشورها، این حکومت از نظر سیاسی و دیپلوماسی در   انزوا قرار دارد, بخصوص بعد از اینکه در دادگاههای بلژیک و استکهلم به دلیل اقدامات تروریستی و کشتارهای سال ۱۳۶۷ مهره هایش به احکام بلند مدت محکوم شده و نیز در مذاکرات و خصوصا در ارتباط با برنامه های هسته ای شکست خورده و قحطی و فروپاشی اقتصادی و سیاسی در داخل, سبب شده اند این حکومت از همه لحاظ به بن بست برسد و در پرتگاه نابودی قرار گیرد. در مقابل نیز جنبش حق طلبانه مردم در کردستان ایران ‌در تمامی شهرها و مناطق و روستاها و خانه های مردم کردستان و باورهایشان اوج گرفته و روز به روز مردم کرد در داخل کردستان فعالانه در برابر سیاست و برنامه های استبدادى و ضد انسانى رژیم آخوندی ایستاده و کمتر روزیست که پیروزی در کارنامه شان ثبت نشود و ضربه ای سهمگین به سیاستهای این رژیم در کردستان وارد نشود. مردم کردستان  و سازمان خبات و جنبش مبارزاتی اش در 43 مين خاطره تلخ 28 مرداد بیشتر از هر وقت دیگر در حال اوج و پیشروی و گسترش  میباشد, اما در مقابل نیز این حکومت ظالم كه موجب آن شده که در ۴۴ سال گذشته ملت کرد دچار دهها درد و رنج و محنت و مشکل شود, در وضعیتى لرزان و  فروپاشی و لرزان و سقوط قریب و الوقوع قرار دارد.

در ۲۸ مرداد ملت ما و جنبش حق طلبانه و سازمان خبات با قاطعیت و جدیت تمام در مقاومت و ایستادگی در برابر حکومت آخوندی و تا فروپاشی آن و پایان دادن به استسمار ملیتها و برآورده کردن دموکراسی و آزادی,به مبارزه ادامه خواهد داد.

بار دیگر  در خاطره 28 مرداد  به خمينى و همكارانش نفرین ميفرستيم و  به روح پاک همه شهیدان که با خونشان  سند حقانیت جنبش حق طلبانه ملت کرد را ثبت کردند و سرمشقی و راهنمایی و مشعل راه رستگاری کردستان شدند درود ميفرستيم.

نابود باد رژیم آخوندی ایران

پیروز باد مبارزه ملی و میهنی ملت کرد

سازمان خبات کردستان ایران

کمیته مرکزی

۲۸ مرداد ۱۴۰۱ هجری شمسی

ڕێکه‌وت: 2022-08-20 10:01:28
به‌شی: ( صفحە ازاد )

سیاسی