خه‌باتمێدیا:   تێكۆشان بلاوكراوه‌ی رسمی سازمانی خه‌بات ی كوردستانی ئێران ساڵی بیست و هه‌شته‌م،  "ژماره‌ ٢٤٦، ٣١ى خاكه‌لیوه‌ى ٢٧١٢ى كوردی و ١٣٩١ى كۆچی خۆری چاپ و بلاوكرایه.

 لاپه‌ره‌ى كوردى صفحه‌ فارسی

ڕێکه‌وت: 2012-04-23 13:55:11
به‌شی ( ژماره‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ )تاگی ئه‌رشیڤی خه‌بات مێدیا
خوێنه‌ران له کاتی گه‌ران بۆ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ توانیویانه‌ ئه‌و نووسینه بدۆزنه‌وه‌

ژماره‌ ٢٤٦ ژماره‌ ٢٤٦ ى ژماره‌ ى ٢٤٦ ى ژماره‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان ژماره‌ تێكۆشان ٢٤٦ تێكۆشان ژماره‌ ٢٤٦ تێكۆشان ى تێكۆشان ژماره‌ ى تێكۆشان ٢٤٦ ى تێكۆشان ژماره‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان چاپ ژماره‌ چاپ ٢٤٦ چاپ ژماره‌ ٢٤٦ چاپ ى چاپ ژماره‌ ى چاپ ٢٤٦ ى چاپ ژماره‌ ٢٤٦ ى چاپ تێكۆشان چاپ ژماره‌ تێكۆشان چاپ ٢٤٦ تێكۆشان چاپ ژماره‌ ٢٤٦ تێكۆشان چاپ ى تێكۆشان چاپ ژماره‌ ى تێكۆشان چاپ ٢٤٦ ى تێكۆشان چاپ ژماره‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان چاپ و ژماره‌ و ٢٤٦ و ژماره‌ ٢٤٦ و ى و ژماره‌ ى و ٢٤٦ ى و ژماره‌ ٢٤٦ ى و تێكۆشان و ژماره‌ تێكۆشان و ٢٤٦ تێكۆشان و ژماره‌ ٢٤٦ تێكۆشان و ى تێكۆشان و ژماره‌ ى تێكۆشان و ٢٤٦ ى تێكۆشان و ژماره‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان و چاپ و ژماره‌ چاپ و ٢٤٦ چاپ و ژماره‌ ٢٤٦ چاپ و ى چاپ و ژماره‌ ى چاپ و ٢٤٦ ى چاپ و ژماره‌ ٢٤٦ ى چاپ و تێكۆشان چاپ و ژماره‌ تێكۆشان چاپ و ٢٤٦ تێكۆشان چاپ و ژماره‌ ٢٤٦ تێكۆشان چاپ و ى تێكۆشان چاپ و ژماره‌ ى تێكۆشان چاپ و ٢٤٦ ى تێكۆشان چاپ و ژماره‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ بلاوكرایه‌وه‌ ى بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ ى بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ ى بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ى تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ى چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ ى چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ ى چاپ بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ى تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ و بلاوكرایه‌وه‌ ى و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ ى و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ ى و بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ى تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ى چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ ى چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ ى چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ ژماره‌ ٢٤٦ ى ژماره‌ ى ٢٤٦ ى ژماره‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان ژماره‌ تێكۆشان ٢٤٦ تێكۆشان ژماره‌ ٢٤٦ تێكۆشان ى تێكۆشان ژماره‌ ى تێكۆشان ٢٤٦ ى تێكۆشان ژماره‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان چاپ ژماره‌ چاپ ٢٤٦ چاپ ژماره‌ ٢٤٦ چاپ ى چاپ ژماره‌ ى چاپ ٢٤٦ ى چاپ ژماره‌ ٢٤٦ ى چاپ تێكۆشان چاپ ژماره‌ تێكۆشان چاپ ٢٤٦ تێكۆشان چاپ ژماره‌ ٢٤٦ تێكۆشان چاپ ى تێكۆشان چاپ ژماره‌ ى تێكۆشان چاپ ٢٤٦ ى تێكۆشان چاپ ژماره‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان چاپ و ژماره‌ و ٢٤٦ و ژماره‌ ٢٤٦ و ى و ژماره‌ ى و ٢٤٦ ى و ژماره‌ ٢٤٦ ى و تێكۆشان و ژماره‌ تێكۆشان و ٢٤٦ تێكۆشان و ژماره‌ ٢٤٦ تێكۆشان و ى تێكۆشان و ژماره‌ ى تێكۆشان و ٢٤٦ ى تێكۆشان و ژماره‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان و چاپ و ژماره‌ چاپ و ٢٤٦ چاپ و ژماره‌ ٢٤٦ چاپ و ى چاپ و ژماره‌ ى چاپ و ٢٤٦ ى چاپ و ژماره‌ ٢٤٦ ى چاپ و تێكۆشان چاپ و ژماره‌ تێكۆشان چاپ و ٢٤٦ تێكۆشان چاپ و ژماره‌ ٢٤٦ تێكۆشان چاپ و ى تێكۆشان چاپ و ژماره‌ ى تێكۆشان چاپ و ٢٤٦ ى تێكۆشان چاپ و ژماره‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ بلاوكرایه‌وه‌ ى بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ ى بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ ى بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ى تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ى چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ ى چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ ى چاپ بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ى تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ و بلاوكرایه‌وه‌ ى و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ ى و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ ى و بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ى تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ى چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ ى چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ ى چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٦ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌