خه‌باتمێدیا:   تێكۆشان بلاوكراوه‌ی رسمی سازمانی خه‌بات ی كوردستانی ئێران ساڵی بیست و هه‌شته‌م،  "ژماره‌ ٢٦٧ ،١ى جۆزه‌ردانى ٢٧١٢ى كوردی و ١٣٩١ى كۆچی خۆری چاپ و بلاوكرایه.

 لاپه‌ره‌ى كوردى صفحه‌ فارسی

ڕێکه‌وت: 2012-05-26 19:36:41
به‌شی ( ژماره‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ )تاگی ئه‌رشیڤی خه‌بات مێدیا
خوێنه‌ران له کاتی گه‌ران بۆ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ توانیویانه‌ ئه‌و نووسینه بدۆزنه‌وه‌

ژماره‌ ٢٤٧ ژماره‌ ٢٤٧ ى ژماره‌ ى ٢٤٧ ى ژماره‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان ژماره‌ تێكۆشان ٢٤٧ تێكۆشان ژماره‌ ٢٤٧ تێكۆشان ى تێكۆشان ژماره‌ ى تێكۆشان ٢٤٧ ى تێكۆشان ژماره‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان چاپ ژماره‌ چاپ ٢٤٧ چاپ ژماره‌ ٢٤٧ چاپ ى چاپ ژماره‌ ى چاپ ٢٤٧ ى چاپ ژماره‌ ٢٤٧ ى چاپ تێكۆشان چاپ ژماره‌ تێكۆشان چاپ ٢٤٧ تێكۆشان چاپ ژماره‌ ٢٤٧ تێكۆشان چاپ ى تێكۆشان چاپ ژماره‌ ى تێكۆشان چاپ ٢٤٧ ى تێكۆشان چاپ ژماره‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان چاپ و ژماره‌ و ٢٤٧ و ژماره‌ ٢٤٧ و ى و ژماره‌ ى و ٢٤٧ ى و ژماره‌ ٢٤٧ ى و تێكۆشان و ژماره‌ تێكۆشان و ٢٤٧ تێكۆشان و ژماره‌ ٢٤٧ تێكۆشان و ى تێكۆشان و ژماره‌ ى تێكۆشان و ٢٤٧ ى تێكۆشان و ژماره‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان و چاپ و ژماره‌ چاپ و ٢٤٧ چاپ و ژماره‌ ٢٤٧ چاپ و ى چاپ و ژماره‌ ى چاپ و ٢٤٧ ى چاپ و ژماره‌ ٢٤٧ ى چاپ و تێكۆشان چاپ و ژماره‌ تێكۆشان چاپ و ٢٤٧ تێكۆشان چاپ و ژماره‌ ٢٤٧ تێكۆشان چاپ و ى تێكۆشان چاپ و ژماره‌ ى تێكۆشان چاپ و ٢٤٧ ى تێكۆشان چاپ و ژماره‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ بلاوكرایه‌وه‌ ى بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ ى بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ ى بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ى تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ى چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ ى چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ ى چاپ بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ى تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ و بلاوكرایه‌وه‌ ى و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ ى و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ ى و بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ى تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ى چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ ى چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ ى چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ ژماره‌ ٢٤٧ ى ژماره‌ ى ٢٤٧ ى ژماره‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان ژماره‌ تێكۆشان ٢٤٧ تێكۆشان ژماره‌ ٢٤٧ تێكۆشان ى تێكۆشان ژماره‌ ى تێكۆشان ٢٤٧ ى تێكۆشان ژماره‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان چاپ ژماره‌ چاپ ٢٤٧ چاپ ژماره‌ ٢٤٧ چاپ ى چاپ ژماره‌ ى چاپ ٢٤٧ ى چاپ ژماره‌ ٢٤٧ ى چاپ تێكۆشان چاپ ژماره‌ تێكۆشان چاپ ٢٤٧ تێكۆشان چاپ ژماره‌ ٢٤٧ تێكۆشان چاپ ى تێكۆشان چاپ ژماره‌ ى تێكۆشان چاپ ٢٤٧ ى تێكۆشان چاپ ژماره‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان چاپ و ژماره‌ و ٢٤٧ و ژماره‌ ٢٤٧ و ى و ژماره‌ ى و ٢٤٧ ى و ژماره‌ ٢٤٧ ى و تێكۆشان و ژماره‌ تێكۆشان و ٢٤٧ تێكۆشان و ژماره‌ ٢٤٧ تێكۆشان و ى تێكۆشان و ژماره‌ ى تێكۆشان و ٢٤٧ ى تێكۆشان و ژماره‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان و چاپ و ژماره‌ چاپ و ٢٤٧ چاپ و ژماره‌ ٢٤٧ چاپ و ى چاپ و ژماره‌ ى چاپ و ٢٤٧ ى چاپ و ژماره‌ ٢٤٧ ى چاپ و تێكۆشان چاپ و ژماره‌ تێكۆشان چاپ و ٢٤٧ تێكۆشان چاپ و ژماره‌ ٢٤٧ تێكۆشان چاپ و ى تێكۆشان چاپ و ژماره‌ ى تێكۆشان چاپ و ٢٤٧ ى تێكۆشان چاپ و ژماره‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ بلاوكرایه‌وه‌ ى بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ ى بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ ى بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ى تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ى چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ ى چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ ى چاپ بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ى تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ و بلاوكرایه‌وه‌ ى و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ ى و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ ى و بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ى تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ى چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ ى چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ ى چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ ٢٤٧ ى تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌