وێنه

سیاسی
2021-05-10 09:03:52

سیاستمدار و اهدافش!....

دووشه‌ممه‌‌‌‌، 20ی گوڵانی 2721ی کوردی
2021/05/10 زاینی

سیاسیهممیهنان گرامى!پیشمرگان قهرمان و مبارزان راە آزادی!بدیهی ست، رژیم آخوندی و نهادهای جاسوسی و امنیتی ش، درتلاشند تا بە هر روش و با استفادە از هرفرصتی بە جنبش انقلابى و سازمان خبات ضربە بزنند، تابەخیال خامشان مشروعیت جنبش حقطلبانەی کوردستان و مبارزات آزادیخواهی و سرنگونى خواهی درایران را، کە همیشە برعلیە رژیم درتلاش و مبارزە بودە را تضعیف کنند. درهمین راستا، درطول چندین ماە اخیر، نهادهای امنیتی رژیم آخوندی، درتلاشند  تا بەسازمان خبات، رهبری و کادرو پیشمرگەها، آسیب برسانند، زیرا کینە و ترس بسیاری ازسازمان خبات دارند و استراتژی سرنگونی و رد مذاکرات با آن حاکمیت منفور را بە عنوان تهدیدی بزرگ بر حکومت خود میدانند. بەهمین سبب، نهادهای امنیتی از سخیفانەترین تلاشها برای بدنام کردن و آشوب در ...

ئایه‌ سزا نوێکانی ئه‌مریکا بۆ سه‌ر ئێران، ده‌بێته‌ هۆی ڕوخانی ڕێژیمی ئاخوندی؟

ئه‌نجام

بنر

مقالات مخلوط


گرامی باد سالروز اولین روزنامەی کوردی

بە مناسبت ١٢٣مین سالروز روزنامەی کوردی تبریکات صميمانه ام رابە روزنامەنگاران ،متخصصان چاپ و طراح در امور روزنامەنگاری، نویسندگان انقلابى و روزنامەنگاران در صفوف مبارزه برحق ملت کورد و بە ویژە بە روزنامەنگاران و نویسندگان نستوە کە در برابر حاکمیتهای اشغالگرو مستبد بە ویژە رژیم دیکتاتور آخوندی در ایران مینویسند ودرفعالیت و مبارزە اند، تقدیم میکنم. بە همین مناسبت بە روح پاک مقداد بدرخان بنیانگذار اولین روزنامەی کوردی کە درغربت ودرقاهرە پایتخت مصراولین روزنامەی کوردی را منتشر نمود درود ميفرستم. با امید به اينكه كا روزنامەنگاری درکوردستان و در صفوف مبارزە و سازمان خبات در پیشرفت و ترقى با ...
فعالیت


شرکت دبیرکل سازمان خبات در کنفرانس همبستگى اتحادیەی عربی اسلامی

کنفرانس اتحادو همبستگى عربی واسلامی براى پشتيبانى از جنبش آزادیخواهی درایران برگزار شد. روز چهارشنبە 25ی فروردین 1400 هجری شمسی، کنفرانسی تحت عنوان اتحادیەی عربی و اسلامی بە منظور حمایت از جنبش آزادیخواهی در ايران بە صورت آنلاین برگزار گردید،كاك باباشیخ حسینی دبیرکل سازمان خبات کوردستان ایران در آن شركت كرد و دربارەی سياست و برخورد رژیم علیە اهل تسنن و بەطورعام مردم کوردستان  سخنرانى كرد. كاك باباشیخ حسینی در ادامه سخنانش، بەظلم و ستم  رژیم درکوردستان، ایران و منطقە اشارە نمودند و گفتند: رژیم تحت عنوان دین نەتنها به مردم کوردستان و ایران،بلکە به مردم تمام منطقە مصائب بزرگی ...
ویدئو  

 Table 'xebatmedia.fa_serbe_videos' doesn't exist31